PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK Обява за набиране на оферти за закупуване на речеви процесори и контролери на речеви процесори
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Обява за набиране на оферти за закупуване на речеви процесори и контролери на речеви процесори

19 юни 2015
Обява за набиране на оферти за закупуване на речеви процесори и контролери на речеви процесори

Организаторите на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, на основание Правилата за набиране и разпределение на средствата от благотворителната инициатива, обявяват началото на процедура за набиране на оферти за доставка и гаранционна поддръжка на речеви процесори и контролери (компонент от речеви процесор) за деца с кохлеарна имплантация, кандидатствали за подпомагане от „Българската Коледа“.

Изисквания за изпълнение на поръчката:
Предметът на поръчката е доставка и гаранционна поддръжка на речеви процесори и контролери по следните самостоятелно обособени позиции:ТУК
Бенефициенти на речевите процесори ще бъдат посочените деца, кандидатствали за подпомагане от благотворителната инициатива „Българската Коледа“.
Предлагания речеви процесор или контролера за всяко от децата следва да са технологично актуални, съвместими с Кохлеарната имплантна система и наличния говорен процесор, който детето ползва понастоящем.

Срокът за доставка:
Не повече от 4 седмици, след сключване на договор за доставка.

Условията за гаранционен сервиз:
Доставчикът следва да осигури гаранционен сервиз на речевите процесори, съгласно условията на производителя.

Цени и начин на плащане:
Цената се посочва без и с ДДС по всяка самостоятелно обособена позиция.
Плащането ще се извърши по банков път, в срок до 5 работни дни след датата на двустранно подписан приемо-предавателен протокол между доставчика и бенефициента (родителя или законен представител на всяко дете), и издаване на оригинална фактура. Авансови плащания не се допускат.

Критерий за избор:
Предложена най- ниска цена.

Съдържание на офертите:
В ценовите оферти се посочва цена по всяка обособена позиция, без и с включен ДДС .
Техническата оферта трябва да съдържа пълно описание на предлагания речеви процесор или контролер, съпътстващи услуги, и документ за съвместимост на предложените речеви процесор и контролер с наличните, който се ползва понастоящем. При наличие на допълнителни функции и възможности, които не са част от изискванията, също следва да бъдат описани подробно.
Оферентите следва да притежават валидно разрешение за търговия на едро с Медицински изделия (МИ), издадено от ИАЛ, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с МИ.
Оферентът предоставя заверено копие на документите, удостоверяващи посоченoтo правo.
Инструкция за употреба на речевия процесор на български език.

Подаване на офертите:
От 19 юни 2015 г. до 25 юни 2015 г., от 9.00 ч. до 17.30 ч.
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки оферент може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
Офертите за всяка от обособените позиции се представя в запечатан, непрозрачен плик, предаден на ръка, по поща или чрез куриер.
Върху плика оферентът посочва адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и позицията за която е офертата.

Адрес за изпращане на офертите:
Администрация на Президента на Република България
Благотворителна инициатива „Българската Коледа“
гр. София, бул. „Дондуков“ № 2

За допълнителна информация:
тел. 02 9239 381, 0888 71 59 01
e-mail: bgkoleda@president.bg