PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK Обява за набиране на оферти за закупуване на лекарства
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Обява за набиране на оферти за закупуване на лекарства

24 март 2015
Обява за набиране на оферти за закупуване на лекарства

Организаторите на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, на основание Правилата за набиране и разпределение на средствата от благотворителната инициатива, обявяват началото на процедура за набиране на оферти за доставка на лекарствените продукти Somatropin/ Genotropin, Sildenafil/ Revatio, Voriconazole/ Vfend, Pamidronic acid/ Pamitor, необходими за медикаментозна терапия на деца със следните диагнози:
Ахондроплазия;
Нанизъм, некласифициран другаде;
Остеогенезис имперфекта;
Синдром на Noonan;
Синдром на Silver-Russel;
Синдром на Cornelia de Lange;
Хипофосфатазия;
Вродена сърдечна малформация;
Грануламатоза на Вегенер.

Изисквания за изпълнение на поръчката:
Предметът на поръчката е доставка на лекарствените продукти в следните количества:

Somatropin/ Genotropin 5,3 mg/ 16 IU - 576 flacona
Somatropin/ Genotropin 12 mg/ 36 IU - 245 flacona
Sildenafil/ Revatio 20 mg/ табл. – 912 табл.
Voriconazole/ Vfend 200 mg / flacon - 14 flacona
Pamidronic acid/ Pamitor 15 mg/ml flacon – 10 flacona

Лекарствените продукти следва да бъдат доставени в следните лечебни заведения:

245 flacona Genotropin 12 mg/ 36 IU в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“-гр. София;
356 flacona Genotropin 5,3 mg/ 16 IU в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“-гр. София;
220 flacona Genotropin 5,3 mg/ 16 IU в УМБАЛ „Св. Марина“- гр. Варна;
912 табл. Sildenafil/ Revatio 20 mg/ табл. в МБАЛ „Национална кардиологична болница“-гр. София;
14 flacona Voriconazole/ Vfend 200 mg / flacon в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“-гр. София;
10 flacona Pamidronic acid/ Pamitor 15 mg/ml/ flacon в УМБАЛ „Св. Марина“- гр. Варна.

Срокът за доставка e не повече от 1 седмица, след сключване на договор за доставка.

Цената се формира като единична и обща, без и с ДДС, и включва всички разходи по доставката до посочените лечебни заведения.

Плащането ще се извърши по банков път, в срок до 5 работни дни след предоставен двустранно подписан приемо-предавателен протокол между доставчика и съответното лечебно заведение, и оригинал на фактура на името на лечебното заведение, която съдържа информация, че е заплатено със средства от „Българската Коледа“.

Авансови плащания не се допускат.

Критерий за избор:
Предложена най-ниска цена.


Съдържание на офертите:

• В ценовите оферти се посочват единични и общи цени по всяка обособена позиция, без и с включен ДДС .

1. Somatropin/ Genotropin 12 mg/ 36 IU; 245 flacona; за СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“- гр. София.

2. Somatropin/ Genotropin 5,3 mg/ 16 IU; 356 flacona; за СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“-гр. София.

3. Somatropin/ Genotropin 5,3 mg/ 16 IU; 220 flacona; за УМБАЛ „Св. Марина“-гр. Варна.

4. Sildenafil/ Revatio 20 mg/ табл.; 912 табл.; за МБАЛ „НКБ“-гр. София;

5. Voriconazole/ Vfend 200 mg/ flacon; 14 flacona; за СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“-гр. София.

6. Pamidronic acid/ Pamitor 15 mg/ml/ flacon; 10 flacona; за УМБАЛ „Св. Марина“-гр. Варна.


• Оферентите трябва да притежават валидно Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено по реда на ЗЛПХМ.

• Лекарственият продукт, за който участникът подава оферта, трябва да бъде придружен с оторизационно писмо, издадено в полза на участника от притежателя на разрешението за употреба.

• Документ за срока на годност на лекарствения продукт. В момента на доставката, лекарственият продукт следва да има срок на годност не по-малко от 10 месеца, ненарушена опаковка, минимална информация на език, разбираем за лекарите в страната, партиден номер, лекарствена форма, производител, количества в една опаковка, условие за съхранение, дата на изтичане срока на годност.

Подаване на офертите:
От 24 март 2015 г. до 02 април 2015 г., от 9.00 ч. до 17.30 ч.
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки оферент може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик, предаден на ръка, по поща или чрез куриер.

Върху плика оферентът посочва адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес.

Адрес за изпращане на офертите:
Администрация на Президента на Република България
Благотворителна инициатива „Българската Коледа“
гр. София, бул. „Дондуков“ № 2

За допълнителна информация:

тел. 02 9239 381, 0888 71 59 01
e-mail: bgkoleda@president.bg