PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGECONTACTS_BLOCKSITEMAP_BLOCK Цели на Българската Коледа
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Високият риск от усложнения, които могат да настъпят от появата на едно критично състояние при деца, може да бъде избегнат при навременно и правилно лечение. Често шансът за живот на тези деца или степента, в която те се възстановяват, зависи от използването на високотехнологична съвременна апаратура и комплексен подход в лечението им.

Голяма част от децата, преминали през реанимация и интензивна терапия, следствие от злополуки, тежки заболявания или рисково родени, имат нужда от подпомагане за специализирана диагностика, медикаментозно лечение, медицински изделия и помощни средства, рехабилитация и др. Успоредно с това, инициативата протяга ръка за поредна година към всички болни деца в България, имащи нужда от подкрепа.

Навременната и прецизна диагностика, и оптимално лечение е от особено значение за овладяване на състоянието на засегнатите деца. В по-голямата си част те изискват непрекъснато наблюдение и проследяване от мултидисциплинарен екип, което се осъществява в отделенията по детска реанимация и интензивно лечение към специализирани детски клиники или центрове в университетските многопрофилни болници. За тази цел е необходимо тези лечебни заведения да бъдат обезпечени с апаратура за диагностика и мониториране, както и апарати, подпомагащи определена функция на организма.

Една от основните задачи в неонаталните звена е да извършват своевременно диагностициране на рисково родените деца, да се стабилизират основните им жизнени показатели и да се спаси живота им. В тази връзка е наличен недостиг на апаратура за изкуствена белодробна вентилация; ехокардиографско изследване, за мониториране на основните жизнени функции и др.

За съжаление, в специализираните детски отделения за реанимация и интензивно лечение в университетските болници, част от необходимата апаратура е морално остаряла, което я прави ненадеждна. За да могат да осъществяват прецизна диагностика, поддържане на жизнените функции на организма и осъществяване на комплексни медицински грижи за децата в критично здравословно състояние, тези отделения се нуждаят от обновяване на наличната апаратура със съвременна високотехнологична.

За да помогне за спасяването на децата в критично здравословно състояние, „Българската Коледа“ си поставя амбициозната цел да осигури нова апаратура за диагностика, мониториране и лечение за университетски и областни болници в страната, в които функционират клиники за реанимация и интензивно лечение.

В Клиниката по неонатология в СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев“ се приемат за лечение новородени в критично здравословно състояние, нуждаещи се от реанимация и интензивно лечение, от София, областта и цяла западна България.
Основната цел на интензивните грижи за новородените в риск е да бъде осигурено в най-пълна степен наблюдение и поддържане на функциите на техните органи по време на изключително тежкото, но обратимо животозастрашаващо заболяване, както и поставяне на точна диагноза. Във връзка с това Клиниката се нуждае от централна мониторна станция и мобилен ултразвуков апарат.

Клиника по пулмология с отделение за интензивно лечение в същото лечебно заведение осъществява диагностика и лечение на спешни състояния от всички области на педиатрията - интензивно лечение на деца, нуждаещи се от дихателна реанимация; спешна диагностика и лечение на коматозни състояния; интензивно лечение на шокови състояния в детската възраст; лечение на остри пневмонии, бронхиална астма и други заболявания на дихателната система. За да могат да осъществяват своевременна диагностика и комплексна медицинска грижа, лекарите от Клиниката се нуждае от Ехографски апарат за диагностика на спешните състояния в педиатрията и Апарат за механична вентилация.

Клиниките по детска хирургия и детска анестезиология и реанимация на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, са уникални за София, а за някои заболявания и за цялата страна. Тук се оперират новородени, кърмачета, деца с гръдна патология и със злокачествени новообразувания. Годишно анестезиологичната дейност обхваща от 3100 до 3500 деца. През отделението по детска реанимация годишно преминават 400-420 деца с различни проблеми - оперирани, травматологични, токсикологични. Клиниките се нуждаят от апарат за изкуствена вентилация с приставка за джет вентилация - за деца в изключително тежко състояние, като и по време на операциите в гръдната хирургия. За следене в реално време на доставката на кислород към жизненоважни органи, при новородени и малки деца, при мозъчни травми, както и при вродени неврологични състояния и др., клиниката има нужда от апарат за близка инфрачервена спектроскопия. От съществено значение за лечението на критично болното дете е и наличието на мобилен рентгенов апарат, с какъвто клиниките не разполагат.

Като национален център за лечение на детските фрактури, Клиниката по детска ортопедия и травматология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ е единствена по рода си за цяла България. Дейността й обхваща лечението на всички травми на мускулно-скелетната система на крайниците, таза и гръбнака, раните и контузиите в тези области, както и политравмата в детската възраст съвместно с детските хирурзи, неврохирурзи и уролози. освен това в Клиниката се лекуват и планово болни с ортопедични заболявания или деформации, настъпили вследствие на травми, както и вродени аномалии. За осъществяване на мониторинг при лечение на травми на гръбнака и гръбначния мозък, клиниката има нужда от Апарат за неврофизиологичен мониторинг.

Клиниката по Детска хирургия в УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив, оказва високо квалифицирана помощ при всички спешни хирургични заболявания в детската възраст. Приоритетни направления са новорожденска хирургия, гръдна и коремна хирургия; лечение на вродени аномалии; тумори в детската възраст. За своите малки пациенти, Клиниката се нуждае от апарат за изкуствена белодробна вентилация.

Отделението по реанимация и интензивно лечение в Клиниката по педиатрия на същото лечебно заведение се извършва реанимация и съвременна интензивна терапия на пациенти с животозаплашващи състояния - кома, остри отравяния, епилептичен статус, тежка дихателна, сърдечна, чернодробна и бъбречна недостатъчност и др.
За пациентите в критично здравословно състояние е необходим монитор за капнометрия, капнография, спирометрия и др., както и портативен ехограф.

Единствено отделение за интензивно лечение на деца от 0-18г възраст на територията на Варна, Варненска област и Североизточна България е това в УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна. В отделението се лекуват деца в критично състояние от всички области на педиатрията –новородени със специфични проблеми, оперирани деца, неврологични, метаболитни и вродени заболявания, тежки инфекции, тежки дихателни и сърдечни декомпенсации, интоксикации и др. За своите малки пациенти в критично състояние, нуждаещи се от интензивни грижи, екипът на отделението се нуждае от респиратор от висок клас.

Клиника за деца с онкохематологични заболявания в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ е най-големият специализиран център в страната, в който се осъществяват пълен обем от диагностични и лечебни мероприятия при деца от 0 до 18 годишна възраст с кръвни заболявания и солидни тумори. Тук е разкрит и функционира пълноценно първият в Република България сектор за трансплантация на костен мозък /трансплантация на хемопоетични стволови клетки/. Диагностичният процес е съобразен с основната мисия на лечебното заведение – установяване на злокачествени или други туморни образования, или заболявания на кръвта при пациенти в детска и юношеска възраст. Подкрепата в посока подмяна и осъвременяване на техническото оборудване на трансплантационния сектор в Клиниката би имал положителен ефект върху крайните резултати на лекуваните със злокачествени заболявания деца. Това са високотехнологичните апарати за левкафереза и флуоцитометър.

Отделение "Ендоскопия" на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ се нуждае от нов фибробронхоскоп за извършващите се всички ендоскопични манипулации в домена на оториноларингологията при заболявания на епи-, мезо- и хипофаринкса, ларинкса, трахеята, бронхите и хранопровода. Отделението е лидер в областта на екстракцията на чужди тела от дихателните пътища.

Подкрепяйки децата в критично здравословно състояние, нуждаещи се от реанимация и интензивно лечение, благотворителната инициатива „Българската Коледа“ ще помогне за спасяването на детски живот!