PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGESITEMAP_BLOCK Правила на Българската Коледа
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

 
П Р А В И Л А

ЗА НАБИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОT
БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА
"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА"


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите правила регламентират условията и реда за организирането и провеждането на благотворителната инициатива на Президента на Република България "Българската Коледа".
2. Благотворителната инициатива „Българската Коледа“:
2.1. има за цел да насърчава дарителството, да спомага за решаване на значими за обществото проблеми, касаещи здравето на децата и да подпомага лечението на деца;
2.2. приема ежегодно общественозначима тема, която се популяризира с цел промяна на нагласи и политики в областта на детското здравеопазване. Темата се определя от Комисията по т.19 по предложение на Експертния съвет по т. 23.
3. Дарителите предоставят на учредителите правата да разпределят набраните средства, съобразно условията и реда, определени с настоящите правила, а учредителите поемат ангажимента да разходват средствата по прозрачен, общественоотговорен и ефективен начин.

ІІ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ДАРЕНИЯТА

4. Набраната сума се изразходва само за:
4.1. безвъзмездно предоставяне на лекарства, медицински изделия, помощни средства, диагностика, лечение и рехабилитация в случаите, в които същите не се финансират изцяло от републиканския бюджет, общинските бюджети, Националната здравноосигурителна каса, по Закона за интеграция на хората с увреждания, програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове и двустранни споразумения.
4.2. безвъзмездно предоставяне на съобразено с темата по чл. 2.2 медицинско оборудване на детски болници, клиники, отделения и центрове за социални услуги, предназначени за обгрижването на деца, в случаите, в които закупуването на същата е от съществено значение за качеството на предоставяните грижи на пациентите в конкретната практика, и същата не може да бъде финансирана от бюджета на здравното заведение, републиканския бюджет, общинските бюджети, програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове и двустранни споразумения.
5. Набраната сума се разпределя изцяло, без да се удържат от нея разноски и каквито и да било други разходи, свързани с инициативата.

ІІІ. НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА

6. Всяко лице може да дари сумата от 1 лев, като позвъни или изпрати текстово съобщение чрез съответния български оператор на телекомуникационна услуга – А1, Теленор и Виваком, на посочени от организаторите на благотворителната инициатива “Българската Коледа” дарителски телефонни номера. Събраните от операторите приходи се превеждат по банковата сметка на инициативата.
7. Всяко лице може да дари сума в лева или друга валута по дарителската банкова сметка на инициативата, като посочи в платежното нареждане „За „Българската Коледа", включително чрез кредитна карта (Visa или MasterCard), чрез ePay.bg и UPay.
8. За полученото дарение по т. 7 се подписва договор за дарение с БНТ и на дарителя се издава сертификат.
9. Дарителската банкова сметка и номерата за телекомуникационната услуга се оповестяват на интернет страницата на инициативата и чрез медийните й партньори.

ІV. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

10. Адресът на интернет страницата на благотворителната инициатива „Българската Коледа" е www.bgkoleda.bg.

V. ДАРИТЕЛСКА БАНКОВА СМЕТКА

11. Дарителската банкова сметка е в лева при "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД на специален режим на обслужване и предназначение, съгласно сключен договор БНТ № 8847/14.11.2007г.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG13UBBS80023300186210
12. Титуляр на сметката е Българската национална телевизия.

VІ. БЕНЕФИЦИЕНТИ

13. Бенефициенти са:
13.1. Деца (физическо лице до навършване на 18 години) - български граждани, съгласно т. 4.1., както и на лица до 19-годишна възраст, в случаите когато курсът на лечение е започнал преди осемнадесетата година.
13.2. Лечебни заведения с държавно или общинско участие, съгласно т. 4.2.

VІІ. ПРОЗРАЧНОСТ

14. С цел постигане на висока степен на публичност и прозрачност на дейността на инициативата, при съблюдаване на ограниченията, въведени с действащото законодателство, настоящите правила са публично достъпни на интернет страницата на инициативата.

VІІІ. КАНДИДАТСТВАНЕ

15. Кандидатстването за получаване на безвъзмездна помощ за лекарства, медицински изделия, помощни средства, диагностика, лечение и рехабилитация на деца се извършва еднократно в рамките на всяка кампания (от 1 декември до 30 ноември следващата година) чрез подаване на заявление-свободен текст, до Администрацията на президента, придружено от следните документи:
15.1. Заявление по образец за кандидатстване за финансово подпомагане със средства от благотворителната инициатива „Българската Коледа” (Приложение № 1), придружено от изброените в него актуални медицински и финансови документи.
15.2. Копие от документ за самоличност на родителя, настойника/попечителя/, лицето, което полага заместващи грижи за детето по силата на чл. 137 от Семейния кодекс. Настойникът/попечителят/, лицето, което полага заместващи грижи за детето, предоставят и документ за възлагане на грижа за детето, съгласно чл. 137 от Семейния кодекс (решение на съда или документ от дирекция “Социално подпомагане”).
15.3. Копие от акта за раждане на детето.
15.4. Декларация по образец (Приложение № 2) за изрично съгласие за предоставяне и обработване на лични данни, предоставяне на допълнителна информация, при необходимост, и за поемане на задължение за отчитане на разходването на дарените средства и предоставяне на медицинска информация относно ефективността на терапията, уведомяване при промяна в обстоятелствата.
15.5.Декларация по образец (Приложение № 3) за потърсено и/или получено финансиране и неговия размер за осъществяване на посочената цел в Приложение № 1 от други източници през предходните 12 месеца към датата на подаване на заявлението, вкл. дарения, набрани чрез индивидуална дарителска кампания, участие в проект DMS, финансово подпомагане от други фондове и организации.
15.6. Декларация по образец (Приложение № 4) за: доходите на семейството през последните 12 месеца, предхождащи подаването на заявлението за подпомагане.
15.7. Открита дарителска банкова сметка, предназначена за набиране на средства за посочената в заявлението цел.
16. Комисията по т. 19 запазва правото си да изиска допълнителни медицински становища, когато прецени, че това е необходимо за вземане на решение за подпомагане.
17. Кандидатстването за получаване на безвъзмездна помощ от кандидати по т. 4.2, за предоставяне на медицинско оборудване се извършва еднократно в рамките на всяка кампания чрез подаване на заявление - свободен текст до Администрацията на президента (от 1 декември до 31 януари следващата година), придружено от следните документи:
17.1. Заявление за кандидатстване за финансово подпомагане със средства от благотворителната инициатива „Българската Коледа” (Приложение № 5), придружено от изброените в него актуални финансови, административни и клинични документи.
17.2. Декларация по образец (Приложение № 6) за потърсено и/или получено финансиране и неговия размер за осъществяване на посочената цел в Приложение № 5 от други източници през предходните 12 месеца към датата на подаване на заявлението, вкл. програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове и/или двустранни споразумения.
17.3. Техническа характеристика за всеки апарат, за закупуването на който се търси безвъзмездна финансова подкрепа. При необходимост от съвместимост с налична апаратура, се посочва нейната марка, модел и година на производство.
17.4. Декларация по образец (Приложение № 7) за поемане на задължение за отчитане на ефекта от дарения медицински апарат, в т. ч. ефект върху качеството и ефикасността/ефективността на лечение на пациентите; брой обгрижени с апарата пациенти; ефект върху медицинските специалисти, ако е приложимо; принос към стратегическите цели на лечебното заведение.
18. Комисията по т. 19 запазва правото си да изиска допълнителни финансови, административни и медицински документи, когато прецени, че това е необходимо за.вземане на решение за подпомагане.

ІХ. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА БЕНЕФИЦИЕНТИ

19. Всеки учредител определя свой представител за участие в организирането и провеждането на инициативата с пълномощно. Всички решения по настоящите правила се вземат от комисия в състав:
19.1. Представител на Администрацията на президента на Република България;
19.2. Представител на Българската национална телевизия;
19.3. Представител на Нова телевизия.
20. Членовете на комисията са длъжни да:
20.1. участват редовно в заседанията на Комисията;
20.2. изразяват обективно и безпристрастно мнение при обсъжданията и вземането на решения.
21. Комисията взема следните решения:
21.1. Решение за одобряване на бенефициентите.
21.2. Решения за избор на доставчици, разпределяне и разходване на средства за бенефициентите.
22. Редовно е заседанието, на което присъстват всички членовете на Комисията. Решенията се вземат с единодушие. При вземане на решенията си Комисията взема предвид становището на Експертния съвет по т. 23. В случай, че Комисията вземе решение, различно от становището на Експертния съвет, то задължително се мотивира.
23. Работата на Комисията се подпомага от Експертен съвет, председателстван от представител на Администрацията на президента. Експертният съвет изготвя становище по всяко заявление. Членовете на Експертния съвет са длъжни да изразяват обективно и безпристрастно мнение при обсъжданията и вземането на решения.
24. В Експертния съвет участват:
24.1. представител на Българската асоциация по неонатология;
24.2. представител на Българската педиатрична асоциация;
24.3. водещи специалисти по детски болести;
24.4. представител на Министерство на здравеопазването;
24.5. представители на неправителствени организации в обществена полза, работещи в сферата на детското здраве, филантропията и защитата на правата на пациентите.
25. Експертният съвет може да кани на заседанията си, без право на глас, и други лица - изявени специалисти по профила на заболяването и лекуващи лекари на децата, както и директори на лечебни заведения, когато това е необходимо във връзка с формирането на становище.
26. Редовно е заседанието, на което присъстват повече от половината от всички членове на Експертния съвет. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Х. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

27. Членовете на Комисията и Експертния съвет попълват декларация за липса на конфликт на интереси (Приложение № 8), който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на задълженията им. При наличие на конфликт на интереси съответният член се въздържа от гласуване.
28. Членовете на Комисията, членовете на Експертния съвет, както и поканените на заседанията лицата по т. 25 са длъжни да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни в хода на работата, както и да спазват действащото в страната законодателство, регламентиращо ограниченията при работа с лични данни.

ХІ. РАБОТА НА КОМИСИЯТА И НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ

29. За всяко заседание на Комисията и на Експертния съвет се изготвя и одобрява дневен ред и се съставя протокол, който се подписва от съответните членове.
30. Дневният ред се съобщава на членовете на Комисията и на Експертния съвет поне една седмица преди заседанието.
31. Дневният ред може да се допълва и изменя по предложение на членовете на Комисията и на Експертния съвет.
32. Всеки протокол от заседанията на Комисията и на Експертния съвет съдържа задължително:
32.1. дата, час и място на провеждане;
32.2. присъстващи - име, длъжност, идентификация на пълномощното
(представя се еднократно);
32.3. дневен ред;
32.4. взетото решението по всяка точка от дневния ред.
33. Протоколите от заседанията на Комисията и на Експертния съвет по т. 32 се подписват от всички членове, участвали в заседанието.
34. Комисията по т. 19 съставят протоколи за всеки от бенефициентите, които задължително съдържат идентификация на бенефициента, съдържание на удовлетвореното искане (вид, качество, количество), размера на сумата за плащане и за какво е предназначена и други данни според спецификата на искането и взетото решение, позволяващи еднозначното идентифициране на действията, необходими за изпълнението на решението.
35. Протоколите от заседанията на Комисията по т. 34 се изготвят и подписват в четири екземпляра - по един за всеки учредител и един за обслужващата дарителската сметка банка.

ХІІ. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА БЕНЕФИЦИЕНТИ

36. Постъпилите заявления за подпомагане, съгласно изискванията, посочени в раздел VIII, се разглеждат от Комисията и Експертния съвет към инициативата. За формиране на становище по всяко заявление се използва предоставената от заявителите информация в Приложения № 1 - № 7.
37. За бенефициенти не могат да бъдат избирани заявители, които:
37.1. са били бенефициенти на инициативата в предходен период, но не са отчели дарените им средства, включително неизползваните, и не са представили актуални медицински документи за здравословното състояние на детето след осъщественото лечение/рехабилитация.
37.2. са получили финансова подкрепа от друг източник за същата цел, освен ако кандидатстват за остатъка.
38. Вземането на решение по всяко от постъпилите заявления се извършва с решение на Комисията, съобразно раздели IX и XI, вземайки предвид общия размер на набраните по време на кампанията средства.
39. Не се даряват средства от благотворителната инициатива “Българската Коледа” за:
39.1. експериментални методи на лечение и рехабилитация;
39.2. заплащане на допълнителни услуги, извън оказаната медицинска помощ, като избор на екип, подобрени битови условия и допълнително обслужване.

ХІІІ. ИЗПРАЩАНЕ НА ОТГОВОР НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

40. Всеки заявител се уведомява за решението на Комисията по т. 19.
41. Срокът за ефективното изпълнение на удовлетворените заявления на бенефициентите по т. 13.1. е до 6 месеца след вземането на решението от Комисията.

ХІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С НАБРАНИТЕ СРЕДСТВА

42. Разпореждането със сумите от дарителската банкова сметка се извършва въз основа на протоколите по т. 34, отразяващи решенията на Комисията, относно избора на бенефициенти.
43. Платежното нареждане до банката се подписва от пълномощника на титуляра на сметката - Българската национална телевизия.
44. Бенефициентите получават дарението срещу Договор за дарение (за бенефициенти по т. 13.2.) или подписана декларация (за бенефициенти по т. 13.1.), чрез които бенефициентът се задължава, в срок до 12 месеца след получаване на дарението, да предостави на благотворителната инициатива отчетни финансови и медицински документи.
45. На получилите дарение лица не се предоставят парични средства в брой.
46. Неизразходваните целеви средства подлежат на възстановяване от получилото дарение лице по банковата сметка на инициативата.

ХV. ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

47. Учредителите възлагат обществени поръчки след провеждане на процедура в съответствие с действащото законодателство.
48. Изготвянето на условията за възлагане на обществените поръчки по т. 47 и откриването на съответната процедура се извършва въз основа на предложение на Експертния съвет по т. 23 и решение на Комисията по т. 19.

ХVІ. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК

49. При възлагане на обществените поръчки по т. 47 задължително се прилага критерий, който да осигури определяне на офертата, която предлага оптимално съотношение между качество и цена.

ХVІІ. ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА И ДАРЕНИЕ

50. Договорът за доставка се сключва от името на инициативата чрез представителите на учредителите с доставчика, определен за изпълнител на обществената поръчка.
51. Договорът за доставка се сключва в полза на трето лице – одобрения съгласно решението на Комисията по т. 19 бенефициент.
52. Договорът за доставка задължително предвижда:
52.1. цена, срокове и условия на плащането;
52.2. срокове на доставка, монтаж и пускане в експлоатация, ако е приложимо;
52.3. гаранционнни срокове и обслужване, ако е приложимо;
52.4. неустойки;
52.5. други.
53. Договорът за дарение се сключва от името на инициативата чрез представителите на учредителите с одобрения бенефициент.
54. След доставяне на дарението, доставчикът представя в Администрацията на президента приемо-предавателен протокол, удостоверяващ извършената доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа с апаратурата, фактура издадена на името на бенефициента, в която е записано: „Платено от „Българската Коледа”.

ХVІІІ. ДОКУМЕНТИ И АРХИВ

55. Всички входящи молби и други входящи или изходящи документи, свързани с инициативата, получават входящ/изходящ номер от Деловодството на Администрацията на президента на Република България.
56. Документите, свързани с приемането, разглеждането и произнасянето по заявленията на бенефициентите за кандидатстване за подпомагане, в т.ч. заявления и декларации от родители, медицински и разходооправдателни документи, по силата на които са предоставени средства, както и годишните отчети за дейността, се съхраняват в Администрацията на президента, с изключение на документите, свързани с извършването на разплащания от дарителската банкова сметка.
57. Документите, свързани с провеждането на процедурата за възлагане на обществените поръчки, се съхраняват в Администрацията на президента при спазване на сроковете, предвидени в действащото законодателство.
58. Екземпляри от договорите за възлагане на обществени поръчки и всички документи за извършване на разплащания от дарителската банкова сметка в лева при "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД се съхраняват във Финансово-стопанска дирекция на БНТ.

ХІХ. ОТЧЕТНОСТ

59. До 30 ноември всяка година Комисията изготвя отчет за периода от 1 декември на предходната година до 30 ноември на текущата година, съдържащ информация за:
59.1. наличните средства към 1 декември предходната година по дарителската банкова сметка;
59.2. набраните средства за отчетния период в лева, в това число сключените договори за дарение;
59.3. изразходваните средства за отчетния период в лева;
59.4. бенефициентите и постигнатите резултати от инициативата за изминалия период;
59.5. остатък по сметката на инициативата в лева;
59.6. изпълнението по сключените договори.
60. До 30 ноември на интернет страницата на инициативата се публикува информация за разходваните средства и бенефициентите, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите правила са приети от учредителите на благотворителната инициатива „Българската Коледа”.
§ 2. Правилата могат да се изменят по реда на тяхното приемане.
§ 3. Правилата са изготвени и подписани в четири еднообразни екземпляра - по един за всеки един от учредителите и един за архива на инициативата.