PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGESITEMAP_BLOCK Цели на Българската Коледа
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Високият риск от усложнения, които могат да съпътстват едно тежко заболяване, може да бъде избегнат при навременно проведени диагностика и качествено лечение. Често шансът за преборване на болестта зависи от използването на високотехнологична апаратура и комплексен подход по време на лечението и възстановяването на болното дете.
Възможността за осъществяването на навременна и прецизна диагностика, провеждането на оптимално лечение при деца с тежки заболявания и увреждания изискват квалифицирани и системни грижи, които могат да бъдат оказвани от мултидисциплинарен екип. Това е във възможностите най-вече на специализирани детски клиники или центрове на университетски и многопрофилни болници. За тази цел е необходимо тези лечебни заведения да бъдат обезпечени с необходимата апаратура, за да разполагат с възможност за провеждане на съвременна диагностика, лечение и рехабилитация.
Новите методи на диагностика позволяват навременното откриване на заболяванията в ранна детска възраст, което дава в голяма степен вероятност от предотвратяване на усложнения и появата на тежки, често необратими последствия.
Инициативата „Българската Коледа“ протяга ръка за поредна година към всички деца с тежки заболявания и увреждания, които се нуждаят от диагностика, лечение, включително медикаментозно, рехабилитация, медицински изделия и помощни средства, в случаите, в които същите не се финансират изцяло от републиканския бюджет, общинските бюджети, Националната здравноосигурителна каса, по Закона за интеграция на хората с увреждания и Център „Фонд за лечение на деца”.
За спасяването на живот на тези деца „Българската Коледа“ си поставя за цел да осигури нова апаратура за диагностика и лечение за университетски и многопрофилни болници в цялата страна.
Методът ЕЕГ при пациенти с епилепсия се приема за един от основните методи на „локализация на източника”. Въвеждането на този метод в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” би бил възможен при осигуряване на необходимия софтуер и допълнителна медицинска апаратура за осъществяване на ЕЕГ по време на МРТ-скениране. Това би облекчило значително усилия за търсене на епилептогенната зона, вкл. в някои случаи – избягването на вътремозъчна ЕЕГ чрез поставяне на дълбоки електроди. Използването на този модерен и съвременен метод би довел до съществено подобряване на диагностичния прехирургичен процес и съответно, на последващия хирургичен лечебен процес, който в такива тежки случаи е единственият шанс за постигане на свобода от тежките епилептични пристъпи.
Една от основните цели на детския кардиолог е да предостави детайлна морфологична информация за вродената кардиопатия, която да подготви хирургичския екип за предстоящата интервенция, да оцени резултата от операцията веднага след нея. По този начин се скъсява времето на сърдечната операция и се намаляват хирургичните рискове.
Метод на избор за постигане на този ефект е трансезофагеалната ехокардиография (ТЕЕ) с използване на специална сонда, поставена в хранопровода. В кардиохирургията на ВСМ този метод на изследване няма еквивалент и не може да бъде заместен или заменен с друг подобен в операционната зала. Използването на ТЕЕ се налага много често и при реоперация на сърдечно болните деца.
МБАЛ – НКБ се нуждае от апарат за трансезофагеалната ехокардиография (ТЕЕ), т.к. световните тенденции в детската кардиология са чрез неоперативни интервенционални методи да се търсят начини за по-малко рисково и високоефективно лечение на ВСМ при скъсен болничен престой. В съвременната детска кардиология много състояния като междупредсърден дефект, междукамерен дефект и други се коригират без сърдечна операция със съвременните интервенционални методи на лечение. В тези случаи ТЕЕ, допълвайки рентгеновото изследване, играе ключова роля в диагностиката и контрола на процедурата.
Рискът при лечението и отглеждането на недоносените деца с ниско и екстремно ниско тегло са късни усложнения свързани с екстремната незрялост- ретинопатия на недоносеното дете с опасност за загуба на зрение, хронична белодробна болест с трайни дихателни проблеми или детска церебрална парализа.
Въвеждането на съвременните методи за дихателна реанимация и комплексно интензивно лечение на недоносените деца води до повишена преживяемост на екстремно незрелите деца с гестационна възраст 24 – 25 гест. седмица.Част от тях поради структурната незрялост и ранимост на белите дробове развиват пролонгирана кислородна зависимост и се налага да бъдат изписани в дома с кислородолечение. За неговото правилно провеждане е необходимо семействата да разполагат с източник на кислород (кислороден концентратор или кислородни бутилки), пулсоксиметър, аспиратор, инхалатор. За някои семейства това представлява значително и даже непосилно финансово натоварване. Наличието на оборотно оборудване за домашно кислородолечение би създало благоприятни условия за грижите за децата в домашни условия. Това спестява значителни средства за хоспитализация и намалява рисковете от интеркурентни инфекции.
Клиниката по неонатология в СБАЛДБ – ЕАД разполага с необходимото основно оборудване за интензивно лечение. Проблем в дейността е осъществяването на офталмологичния скрининг при недоносените деца, който след стартиране налага очни прегледи през 1 или 2 седмици за продължителен период от време. С оглед използването на съвременни диагностични методи, клиниката се нужде от RETCAM – съвременен метод за дигитално изследване на очните дъна.
В отделението по „Детска неврохирургия“ към Клиника по „Неврохирургия“ на болница „Н. И. Пирогов“ се лекуват всички заболявания на централната и периферна нервна система на деца от всички възрастови групи – онкологични, съдови, аномалии в развитието, гръбначни заболявания и др. и е единственото в страната специализирано звено за лечение на невротравма при деца.
Лечебното заведение търси възможности за постоянно технологично обновление, за да не изостава от най-добрите европейски практики и най-високите стандарти за грижа, диагностика и лечение на децата със заболявания на нервната система.
През последните години са въведени два метода за диагностика и лечение на заболяванията на нервната система при деца. Това са невроендоскопията и мобилната ултразвукова диагностика.
Осигуряването на тази апаратура за ултразвукова диагностика и ендоскопска неврохирургия ще улесни значително лечебно-диагностичния процес и ще позволи малките пациенти да бъдат лекувани според най-високите стандарти на минимално инвазивната хирургия и най-добрите съвременни методи.
Единственият детски център за диализа е в Клиниката по нефрология и диализа към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, а над 90% от децата с нефротичен синдром в България се лекуват и следят в същата клиника.
Пациентите на клиниката се нуждаят от апарат за измерване на сухото тегло. Той служи за прецизиране на лечението при две групи болни деца: тези с бъбречна недостатъчност и такива с нефротичен синдром. Апаратът ще помогне за правилно предписване на количеството течности, които се извличат от организма по време на диализната сесия, за да не настъпят неблагоприятни странични ефекти. С апарата се преценява степента на отводняване при деца с нефротичен синдром, които са с генерализирани отоци, за да не се увреди бъбречната функция и да не настъпи или да се задълбочи съществуващата артериална хипертония.
Децата с резистентен на всички други видове лечение нефротичен синдром имат затруднен достъп до биологична терапия със CellCept, която не се покрива от здравната каса у нас. Тази медикаментозна терапия ще им даде шанс за лечение при практически изчерпани други възможности и ще отдалечи настъпването на бъбречна недостатъчност. „Българската Коледа” ще продължи започналото миналата година финансиране на лечението със CellCept при деца с нефротичен синдром.
За определяне на състоянието на деца с увреждания на бъбреците, на деца с хронична бъбречна недостатъчност, деца с медикаментозни увреждания на бъбреците, както и с безвкусен диабет се използва осмометър, какъвто липсва в Клиниката по нефрология и отделението по ендокринология. „Българската Коледа” ще подмогне Клиниката с това оборудване.
Интензивно отделение се нуждае от апарат за плазмафереза. В интензивното отделение към клиниката се лекуват деца с тежки заболявания, при които плазмаферезата е показана като особено ефективен метод на лечение, често животоспасяваща при критични усложнения.
Съвременното диагностициране на гастро-езофагиален рефлукс изисква извършването на импедансна рН метрия, каквато няма техническа възможност за осъществяване в клиниката.
За реализирането на тези диагностични и лечебни мероприятия е необходимо осигуряването на: импедансен рН-метър и ендоскопска апаратура - осветително тяло, процесор, неонатален и педиатричен видеогастроскопи, педиатричен колоноскоп и промивна помпа.
Съвременното наблюдение и лечение на критични пациенти налага непрекъснатото мониториране на жизнените им показатели и много точно дозиране на прилаганите медикаменти. С оглед на това е необходимо закупуването на инфузомати, перфузори, пулс оксиметри с възможност за проследяване на кръвно налягане
Децата с тежки заболявания на кръвта изискват непрекъснати грижи, скъпо лечение и регулярна рехабилитация както на основното заболяване, така и на съпътстващите ги усложнения. Най-често срещаните тежки болести на кръвта са вродените анемии и нарушенията на кръвосъсирване. Приблизителният брой на децата с тези заболявания в България е около 250.
За подобряване на грижата за децата с тежки хематологични заболявания е необходим доокомплектоващ кардиологичен трансдюсер за оценка на сърдечната функция при пациенти с трансфузионно зависими анемии и при деца, провеждащи химиотерапия с кардиотоксични медикаменти – за да не се налага тяхното придвижване из болницата, силно увеличаващо риска от инфекции. Детската клиника в УМБАЛ „Света Марина” се нуждае от анестезиологичен апарат със съвместим пациентски монитор и възможности за подаване на малки газови обеми.
От съществена необходимост за Отделението по Детска хирургия, МБАЛ "Света Анна-Варна" е мобилен апарат за инхалационна анестезия, подходящ за новородени и деца до 18 годишна възраст. Отделението разполага със собствена операционна зала, оборудвана за специфичните нужди на хирургичната патология в детската възраст- от новорожденска и кърмаческа до 18 годишна, включително недоносени новородени с ниско и екстремно ниско тегло. С осигуряването на анестезиологичния апарат ще се създаде възможност дейността в отделението да не спира, тъй като обслужва малките пациенти на цяла Североизточна България.

Анализирайки вида на заболеваемостта сред децата лекувани в клиниката, прави впечатление висока честота на гърчови състояния с различна етиология. Поради диагностични и терапевтични нужди на тези деца трябва да се извършва ЕЕГ, с какъвто клиниката не разполага, което налага ненужно удължаване на болничния престой. Осигуряването на такава апаратура би улеснило ежедневната клинична работа и намалило страданията на децата.
Интензивният метаболизъм на детският организъм налага, независимо от основната нозологична единица, провеждането на водно-солева реанимация, точно прецизирана според възрастта, теглото и тежестта на увреждането при децата. Това изисква наличието на високи технологични инфузионни помпи.