PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGESITEMAP_BLOCK Ред за кандидатстване
Предишен Следващ
 • Българската коледа
 • Българската Коледа
 • Българската Коледа

Деца

 • Стъпка 1

  Заявление - свободен текст.

 • Свали документа: ДокументСтъпка 2

  Заявление по образец - Приложение №1.

 • Стъпка 3

  Данни от документ за самоличност на родителя/ настойника/ попечителя.

 • Стъпка 4

  Копие от акта за раждане на детето.

 • Свали документа: ДокументСтъпка 5

  Декларация по образец - Приложение № 2.

 • Свали документа: ДокументСтъпка 6

  Декларация по образец - Приложение № 3.

 • Свали документа: ДокументСтъпка 7

  Декларация по образец - Приложение № 4.

Заявление - свободен текст за кандидатстване за подпомагане

Заявление за кандидатстване за финансово подпомагане със средства от благотворителната инициатива „Българската Коледа”, придружено от изброените в него актуални медицински и финансови документи.

 

Данни от документ за самоличност на родителя, настойника/попечителя/, лицето, което полага заместващи грижи за детето по силата на чл. 137 от Семейния кодекс. Настойникът/попечителят/, лицето, което полага заместващи грижи за детето, предоставят и документ за възлагане на грижа за детето, съгласно чл. 137 от Семейния кодекс (решение на съда или документ от дирекция “Социално подпомагане”).

Копие от акта за раждане на детето.

Декларация по образец (за изрично съгласие за предоставяне и обработване на лични данни, предоставяне на допълнителна информация, при необходимост, и за поемане на задължение за отчитане на разходването на дарените средства и предоставяне на медицинска информация относно ефективността на терапията, уведомяване при промяна в обстоятелствата.

Декларация по образец за потърсено и/или получено финансиране и неговия размер за осъществяване на основната цел, посочена в подаденото заявление за кандидатстване за финансово подпомагане със средства, набрани от благотворителната инициатива на Президента на Републиката „Българската Коледа”, от други източници през предходните 12 месеца към датата на подаване на заявлението, вкл. дарения, набрани чрез индивидуална дарителска кампания, участие в проект DMS, финансово подпомагане от други фондове и организации.

Декларация по образец за:

доходите на семейството през последните 12 месеца, предхождащи подаването на заявлението за подпомагане;

наличие на дарителска банкова сметка на детето. 

 

Лечебни заведения

 • Стъпка 1

  Заявление - свободен текст

 • Свали документа: ДокументСтъпка 2

  Заявление за кандидатстване по образец - Приложение №5

 • Свали документа: ДокументСтъпка 3

  Декларация по образец - Приложение №6

 • Стъпка 4

  Техническа спецификация

 • Свали документа: ДокументСтъпка 5

  Декларация по образец - Приложение №7

Заявление - свободен текст за кандидатстване за подпомагане

Заявление за кандидатстване за финансово подпомагане със средства от благотворителната инициатива „Българската Коледа”, придружено от изброените в него актуални финансови, административни и клинични документи.

Декларация по образец за потърсено и/или получено финансиране и неговия размер за осъществяване на основната цел, посочена в подаденото заявление за кандидатстване за финансово подпомагане със средства, набрани от благотворителната инициатива на Президента на Републиката „Българската Коледа”, от други източници през предходните 12 месеца към датата на подаване на заявлението, вкл. програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове и/или двустранни споразумения.

Техническа спецификация за всеки апарат, за закупуването на който се търси безвъзмездна финансова подкрепа.

Декларация по образец за поемане на задължение за отчитане на ефекта от дарения медицински апарат, в т. ч. ефект върху качеството и ефикасността/ефективността на лечение на пациентите; брой обгрижени с апарата пациенти; ефект върху медицинските специалисти, ако е приложимо; принос към стратегическите цели на лечебното заведение.