PAYMENT_LOGOSSLIDE_PANELSITE_LOGOSUPPORTERS_BLOCKARCHIVE_BLOCKFOOTER_TEXTTOP_IMAGESITEMAP_BLOCK Цели на Българската Коледа
Предишен Следващ
  • Българската коледа
  • Българската Коледа
  • Българската Коледа

Успешното хирургично лечение изисква не само хирургични умения и медицински изделия, но и иновативна високотехнологична апаратура като микроскопи, рентгенови апарати, ултразвук, магнитен резонанс, ендоскопски апарат и др.

Съвременната детска хирургия изисква бързо въвеждане на нови иновативни технологии. За да помогне това да се случи, „Българската Коледа“ си поставя за цел да осигури съвременна апаратура за прецизна диагностика, лечение и следоперативна терапия за университетски и многопрофилни болници с клиники и отделения по Детска хирургия.

„Българската Коледа " има амбицията да осигури за клиниките по детска хирургия пулсоксиметри  с вграден софтуер за неинвазивно проследяване на параметър „Хемоглобин” и параметър „PVI” (Индекс на променливост на оросяването) и модул за неинвазивен мониторинг на кръвно налягане при деца. Използването на този изключително модерен апарат при операции с голяма кръвозагуба ще даде допълнителни възможности за реакция на екипите в критични ситуации.Специализираните софтуер и хардуер на апарата дават възможност за неинвазивно и непрекъснато отчитане в реално време нивото на хемоглобина в кръвта, индекс на променливост на оросяването, сатурацията, пулса и нивото на оросяване, посредством сензор, поставен на пръста на пациента, както и неинвазивно мониториране на кръвно налягане. Неинвазивното измерване на общия хемоглобин е важно технологично постижение, което дава възможност на клиницистите неинвазивно и непрекъснато да мониторират хемоглобина на пациента – дори и по време на операция, да взимат по-бързи и по-добри клинични решения, да повишат безопасността на пациента.

През последните години българската неврохирургия и в частност детската неврохирургия достигна нивото на развитите европейски центрове. В България вече се осъществяват рутинно минимално инвазивни интервенции. Закупуването на такава скъпоструваща апаратура зависи от приходите от клинични пътеки. Голяма част от тази апаратура се закупува от болничните заведения, но модерната неврохирургия изисква бързо въвеждане на нови технологии, което е свързано със значителна финансова тежест.

„Българската Коледа“ може да помогне със закупуването на интраоперативна апаратура – интраоперативен ултразвук и ендоскопза УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Интраоперативният ултразвук за неврохирургични интервенции позволява директно изобразяване на интрадуралното пространство. Прилагането на обикновени ултразвукови системи е свързано с недостатъчна разделителна способност и закупуването на интраоперативен ултразвук би подобрило интраоперативната ориентация при хидроцефалии и мозъчни тумори. Болницата се нуждае и от анестезиологичен апарат за провеждане на обща анестезия при ендоскопски диагностични и оперативни процедури на деца.

Неонатологичните отделения в страната имат нужда от полифункционални монитори. Понастоящем се ползват главно пулсоксиметри - монитори проследяващи два жизнено важни показателя - сърдечната честота и насищането на кръвта с кислород. Полифункционалните монитори включват, освен тези двата,  и други жизненоважни показатели като дихателна честота, неинвазивно систолно и диастолно кръвно налягане и температура.              

В клиниката по педиатрия на УМБАЛ "Лозенец" се лекуват деца с имунен дефицит и деца с белодробни заболявания. Поемат се и пациенти с неясна белодробна патология. Клиникара се нуждае от Апарат за импулсна осцилометрия с модул за спирометрия и компютърна статистическа обработка.

В отделението по неонатология на същата болница липсват неонатален траспортен инкубатор и транспортен неонатален респиратор, а тя би била изключително полезна за интра и междуболничен транспорт в рамките на София и страната.Тя би била най-добрата опция за навременен и сигурен транспорт на критично и хирургично болни новородени до най-близкото специализирано лечебно зведение осигуряващо възможност за лечение на такива пациенти. Това със сигурност би подобрило чувствително грижите за пациенти с остри хирургични заболявания/аномалии в перинатаният период и възможност да стигнат сигурно и навреме до специализирани лечебни заведения за детска хирургия.

Клиниката по педиатрия към УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив, и УМБАЛ "Лозенец"се нуждаят от Апарат за определяне състава на тялото, телесната вода и нейното разпределение в телесните пространства. Апаратът е необходим за Отделение по гастроентерология и нефрология, ккто и за Отделение за интензивно лечение  на Клиника по педиатрия.

Биоимпедансната спектроскопия е неинвазивен и лесен начин за оценка състава на тялото, проследяване ефекта от инфузионната и хранителна терапии, както и ранното откриване на нарушения в телесния състав. Отделението по гастроентерология е място за инвазивна оценка на храносмилателната система и проследяване ефекта от хранителната терапия при деца с дисфагия или малнутриция. Там постъпват децата с повръщане, дисфагия, затруднения в храненето, след операции на коремните органи и такива, провеждащи домашно ентерално и парентерално хранене. Част от пациентите са насочени за оценка от други отделения – Пулмология, Кардиология, ОИЛ и Детска хирургия. Понастоящем изследването не се извършва никъде в УМБАЛ „Свети Георги“ при деца. За оценка наличието на хипотрофия, нарушения в телесния състав, както и мониториране на домашното парентерално и ентерално хранене се използват недостатъчно точни (антропометрия и индиректни лабораторни) методи и лъчеро-натоварващи техники (рентгеново изследване) или скъпи такива (магнитен резонанс).

В Клиниките по неонатология към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ и УМБАЛ „Ст. Киркович“ – гр. Стара Загора, се лекуват новородени деца от цялата страна, нуждаещи се от интензивно лечение и специализирани диагностични и терапевтични процедури. Значителна част от тях са със заболявания на ЦНС, които изискват комплексна образна и електрофизиологична диагностика. За подобряване на диагностиката при новородени деца с неврологични заболявания клиниките имат необходимост от апарат за провеждане на ЕЕГ / електроенцефалография /. Наличието на такава ще улесни диагностичния и терапевтичен процес.

Клиниката по педиатрия в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – гр. Плевен, се нуждае от комплект за ригидна и флексибилна бронхоскопия за екстракция на чужди тела при деца и подрастващи под директен видеоконтрол с HD резолюция. Чуждите тела в трахея и бронхити при деца е свръх спешно животозастрашаващо състояние, което изисква извършването на ригидна бронхоскопия в неотложен и спешен порядък за екстракцията им.

Клиниката по изгаряния и пластична хирургия, отделение по анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ се нуждае от фибробронхоскоп. В отделението постъпват за лечение болни с обширни изгаряния от цялата страна. При голям процент от тези болни има затруднение при интубациите, поради оток, инхалация на пушечни газове и физиологични особености при някои пациенти, което застрашава живота им. Използването на видеоларингоскоп ще оптимизира работата в операционните зали, както и при прием на болен в шокова зала.

Отделението по детска неврохирургия на същото лечебно заведения се нуждае от невроендоскоп и приложените към него инструменти за миниинвазивна хирургия – подходящ за краниална и спинална хирургия. Отделението е едно от водещите в страната, в което се лекуват всички заболявания на централната и периферна нервна система – онкологични, съдови, аномалии в развитието, гръбначни заболявания и др.

В Отделението по детска урология към УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” се лекуват деца на възраст 0-18 години  с вродени малформации на пикочополовата система и техните усложнения, туморни заболявания на бъбреците, пикочен мехур и тестисите, бъбречно камена болест, както и травматични състояния на същите. Малформациите на пикочополовата система са комплексни и засягат както отделителната, така и половата и репродуктивната функция. Могат да ангажират както горни, така и долни пикочни пътища, поотделно или в комбинация. Благодарение на пренаталната диагностика и профилактичната абдоминална ехография на шест месечна възраст много от животозастрашаващите аномалии се диагностицират  и лекуват с поредица реконструктивни операции в кърмаческа възраст. Закъснялото или неправилно лечение води до хронична бъбречна недостатъчност със всичките и усложнения.

Отделението се нуждае от ехографски апарат от най-ново поколение, с който ще се постигне точно диагностично и лечебно поведение.    

 

Към настоящият момент предизвикателствата пред детската хирургия са внедряване и активно прилагане на приетите за “златен стандарт” методи, които изискват иновативна високотехнологична апаратура. С помощта на “Българска Коледа”  се надяваме да помогнем на екипите от детски хирурзи да разполагат с такава медицинска апаратура.